Link News

Ennert eisem Link News fann Dir AMK intern Norichten wei och aktuell Norichten an den Kalenner vun der FLMP 

Nei Kategorie "DigItalt Wanderen"

Mir hunn eng nei Kategorie
"Digitalt Wanderen" bäigesat fir Unfänger an net esou geübten Wanderer ze hëllefen mat denen modernen techneschen Mëttelen eens ze ginn.
 
Keng Aangscht bei Froen einfach eng Email schréiwen.

Reklamen op eisem Internetsite

An der läschter Zäit kruten mir dachs Froen iwwert Reklamen an eisen Emailen, Norichten an der Clubee App oder op der Internetsäit www.amkayl.lu gestallt.
Och eis Keess, wéi déi vun villen Veräiner huet duerch Corona Perten astiechen missten déi net duerch Subsiden vum Sportsministär ze egaliséiren sinn.
Also sinn mir engem Sponsorennetzwierk bäigetruedden. Momentan hu mir 3 Sponsoren déi regelméisseg  optriedden.
 
 
Bei denen aneren Sponsoren kreien mir Euroen wann dir iwwert den Link op eisem Internetsite, Info an der App oder der Reklam am Artikel op hieren Internetsite gidd, dëst sinn:
230792f3d86c4af0ba1dcc838cc8c03d559d12_.jpeg
2307921f641f0064aec68c4752601c6bba3095_.jpeg
230792762935c771aecd8ce652268afcf02a70_.jpeg
 
Mir sinn awer och oppen fir all aner Sponsoringsoffer. Schréiwt eis op amk@amkayl.lu
 

Suivéiert Amicale des Marcheurs Kayl

Bleift verbonnen an erhaalt déi neisten News a Resultater

CFL-Buch fir all klengen Marcheur

Am Kader vun eiser 85ten IVV Marche hunn mir un all tapfer kleng Marcheuren déi sech bei dem Wieder eraus getraut hunn, als klengen Kado dat edukativt CFL-Buch:
"Den Léiwi an den Fräschi fueren Zuch"
mat op de Wee ginn Merci dem Service Sécurité vun der #CFL
2307923731eedc5d354b70f0d9ca709898e0f2_.jpeg
230792c765c385e354a73308b1dcc72594e39f_.jpeg
230792b9fe815695f140e36092f8fb1a67e707_.jpeg2307926e288df362f7343a61c58bc420c0c1ae_.jpeg
 
230792b0ad5887d20660ec015ed28b61f6c10a_.jpeg